اطلاعات و ارتباطات جهت حفاظت شما

این صفحه حاوی معلومات و اطلاعات در مورد محافظت انترنتی می باشد. ما کوشش می نماییم که معلومات مهم را در این صفحه اضافه نماییم.

ارتباطات بدون داشتن انترنت در تیلیفون همراه

چگونه می توان پیام را بدون وصل شدن به اینترنت فرستاد؟

سیستم ارتباطی فرد به فرد زمینه ارتباط فرد به فرد را بدون استفاده از وای فای یا انترنت وهر نوعی وسیله ارتباطی که توسط دولت یا گروهی کنترول شود محیا میسازد. این سیستم فقط در فاصله های کوتاه (حد اکثر صد متری) و جای که تعداد زیادی از مردم از تیلیفون های همراه شان برای انتقال معلومات استفاده میکند بهتر کار میکند.

از طریق مراجع ذیل می توان با استفاده از انترنت و یا بدون انترنت تماس قایل نمود

بردجفای: با استفاده از این طریقه شما میتوانید بدون داشتن انترنت با استفاده از بلوتوث پیام ارسال کنید. این شروع در دستگاه های سامسنوگ و ای فون قابل استفاده میباشد.

سگنل اف لین مسج: با استفاده از این طریقه شما میتوانید بدون داشتن انترنت و سرویس مخابراتی در تلفون همرای تان پیام ارسال کنید. این روش صرفا در فاصله های کوتا حد اکثر صد متری و صرفا در دستگاه های اندوراید (سامسنوگ) قابل استفاده میباشد.

اپ های رادیویی اف ام: در این روش شما نیاز به کیبل گوشکی تلفون همرا تان نیاز دارد.

بریار: این روش صرفا در دستگاه تیلفون اندوراید (سامسنوگ) قابل استفاده بوده و صرفا میان افراد که از عین سیستم استفاده میکنند پیام ارسال کرد.

ستارلینک: سیتسم انترنتی ماهواریی است که توسط کمپنی سپس اکس فعالیت میکند و خدمات انترنی ماهواری برای تقریبا در تمام نقاط زمین ارایه میکند.

رهیابی بدون داشتن جی پی اس و یا بدون همکاری انترنت

اپلیکیشن گوگل مپ (نقشه) را در تلفون همرای تان دوانلود کنید.

برای دوانلود نقشه اینجا کلیک کنید

احتساب: احتساب و سایر اپلیکیشن ها شما را کمک میکند تا در حالات ازدهام معلومات چک پاینت ها بدست بیاورید. 

همواره اشخاص مورد اعتماد تان را که در جا های امن هستند از آخرین محل موقعیت تان در جریان بگذارید تا انها از آخرین موقعیت تان در جریان باشند.

امنیت انترنتی